Constitution Turkish

İSLAM KALKINMA BANKASI ÜYESİ ÜLKELERDE ULUSAL KALKINMA FİNANS KURULUŞLARI BİRLİĞİ ANA STATÜSÜ

(Bu metin, 26 Mayıs 2007 tarihinde Dakar/Senegal’de gerçekleştirilen 23. ADFIMI Genel Kurulu’nda kabul edilen değişiklikleri;

Cidde/Suudi Arabistan’da 31 Mayis 2008’de gerçekleştirilen 24. ADFIMI Genel Kurulu’nda kabul edilen değişikliği;

Hartum, Sudan’da 01 Nisan 2012’ de gerçekleştirilen 28. ADFIMI Genel Kurulu’nda Kabul edilen değişiklikler ve

Duşanbe, Tacikistan’da 19 Mayis 2013’ de gerçekleştirilen 29. ADFIMI Genel Kurulu’nda kabul edilen değişiklikleri ve

Cidde/Suudi Arabistan’da 22 Haziran 2014’de gerçekleştirilen 30. ADFIMI Genel Kurulu’nda kabul edilen değişiklikleri ve

Maputo, Mozambik’te 11 Haziran 2015’de gerçekleştirilen 31. ADFIMI Genel Kurulu’nda kabul edilen değişiklikleri kapsar.)

 


Madde–1:İsim, Merkez ve Tüzel Kişilik
Madde–2:Birliğin Amaçları
Madde – 3 : Birliğin Faaliyetleri
Madde – 4 : Üyelik
Üyelik sınıfları
Üyeliğe kabul
Üyeliğe kabul için işlemler
Madde – 5 : Üyelerin Yükümlülükleri
Madde – 6 : Üyelerin Hakları
Madde – 7 : Üyeliğin Askıya alınması
Madde – 8 : Üyeliğin Kaldırılması
Madde – 9 : Birliğin Organları
Madde – 10 : Genel Kurul
Kompozisyon
Yetkiler
İşleyiş
Madde – 11 : Yönetim Komitesi
Kompozisyon
Yetkiler
İşleyiş
Madde – 12 : Genel Sekreterlik
Genel sekreter
Genel sekreterin görev ve yetkileri
Madde – 13 : Birliğin Kaynakları
Madde – 14 : Denetim
Madde – 15 : Anlaşmazlıkların yorumu ve çözümü
Madde – 16 : Tadiller
Madde – 17 : Birliğin feshi
Madde – 18 : Geçici hükümler
Madde – 19 : Dili
Madde – 20 : Denetim Kurulu
Madde – 21 : Defterler

 
İSLAM KALKINMA BANKASI ÜYESİ ÜLKELERDE ULUSAL KALKINMA FİNANS KURULUŞLARI BİRLİĞİ ANA STATÜSÜ

Madde – 1: İSİM, MERKEZ VE TÜZEL KİŞİLİK

1.1: “ADFIMI” kısa adı ile, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkelerde Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları Birliği olarak bilinecek bir birlik (Bundan böyle “Birlik” olarak tanımlanacaktır) kurulmaktadır.

1.2: Birliğin Genel Merkezi İstanbul’dadır.

Genel Merkez adresi: Saka Mehmet Sokak No 13, Sultanhamam, Fatih, 34116, İstanbul –Türkiye’dir. İstanbul ili içindeki adres değişikliği Yönetim Komitesi kararı ile yapılır.

1.3: Birlik, Genel merkezi’nin bulunduğu ülke Türkiye’de kendi üzel kişiliğine sahip olacaktır. Amaç ve faaliyetlerine ilaveten Birlik:

-           Yasal işlemlerini takip etme, 

-           Menkul ve gayri menkul mallarla ilgili mukavele yapma, mal edinme ve elden çıkartma

-           Amaç ve görevleri için gerekli veya yararlı olan bütün başka faaliyetlerde bulunma hakkını haiz olacaktır.

 

Madde -2: BİRLİĞİN AMAÇLARI

Birlik aşağıda sıralanan amaçlara yönelecektir:

2.1: Üyeler arasında kalkınma finansmanının bütün aktivite yönleri konusunda işbirliği sağlamak.

2.2: Üye ülkelerin kalkınma ve potansiyel ve beklentilerini hızlandırmak ve kalkınmadaki engelleri yok etmek amacı ile bir anlayış getirmek.

2.3: İslami prensiplere uygun olarak kalkınma bankacılığı için kalkınma fikirleri ve metodoloji amacıyla araştırma ve çalışmaları teşvik etmek.

2.4: Üyelerin insan gücü kaynaklarının kalkınma geliştirilmesi ve eğitimi için ortak kaynaklar geliştirmek ve tesisler kurmak.

2.5: Üye ülkelerin ekonomik entegrasyon işlemlerini hızlandıma görüşüyle ortak projeler tesisini geliştirmek.

2.6: Kalkınma finansmanı tekniklerini ve değerlendirmesini temin etmek, yenilikler bulmak ve bu tür çalışmaların sonuçlarını ülkelere dağıtmak.

2.7: Üye ülkelerin ortak ilgi alanları konularında araştırma yapmak ve yapılmasını istemek.

2.8: Kalkınma finansmanı faaliyetleri ile ilgili verilerin ortak kullanıma olanak sağlayacak bir bilgi merkezi kurarak çalıştırmak.

2.9: Üyelerin, Birliğin ekonomik kalkınma ve öteki amaçları ile ilgili olarak diğer benzer kuruluşlarla veya diğer yöresel veya uluslarası kuruluşlarla iletişim şebekeleri oluşturmalarını, bu amaçla işbirliği yapmalarını sağlamak ve kolaylaştırmak.

2.10: Üyeleri kanalıyla, kuruluşlar arasında muhtemel ortak finansmanı sağlamak için bilgi alış verişinde bulunmak.

2.11: Finans Sektöründe iyi uygulamalar ve kalite eğitimi konusunda akreditasyon ajansı işlevi görmek ve bu amaçla kriterler ortaya koymak.

Madde – 3: BİRLİĞİN FAALİYETLERİ

3.1: Ortak ilgi konularında bilgi alışverişi yapılması ve bilgilerin gözden geçirilmesi için üyelerin veya yöneticilerin katılacakları periyodik toplantılar düzenlemek.

3.2: Üyelerin görevlileri için kurslar, seminerler, konferanslar veya başka benzer eğitim ve kalkınma faaliyetleri düzenlemek ve bu faaliyetleri için sürekli tesisler işletmek.

3.3: Üye ülkelerdeki ulusal kuruluşlarda, bu tür faaliyetlerin üyeler için yararlı olacağı düşünüldüğünde, faaliyetler düzenlemek ve sürdürmek ve eğitim ve enformasyon tesislerine girişini sağlamak. Bu faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için diğer bölge ve uluslararası organların imkanlarından yararlanması yollarını aramak.

3.4: Üye Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları (NDFI) arasında eleman mübadelesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

3.5: Üyeler arasında ekonomik kalkınmaya ilişkin bilgi fikir, enformasyon tecrübe alışverişi için tesisler kurmak ve kalıcı bazda düzenlemeler yapmak.

3.6: Kalkınma ve teknik yardım amaçlarıyla mali kaynaklara ilişkin bilgi alışverişi için tesisler işletmek.

3.7: Üye kuruluşlarda mevcut teknoloji ve knowhow alışverişlerini sağlamak.

3.8: Üyelerden ve ülkelerden kalkınmaya ilişkin konularda veri toplamak ve bu verilerin üyeler tarafından kullanılması için düzenlemeler yapmak.

3.9: Üyeler ve birliğin amaçları ile ilgili konularda araştırma ve çalışmalar düzenlemek ve düzenlettirmek.

3.10: Üyelerin talep etmeleri durumunda, bu tür önerilerin finansmanlarını kolaylaştırmak için, üyelere olduğu gibi, Birlik dışındaki mali çevrelerde yatırım projeleri konusunda özet bilgi vermek.

3.11: Birliğin amaç ve faaliyetlerine ilişkin dergi veya başka basılı materyal yayınlamak.

3.12: Üyeler arasında gönüllü olarak, profesyonel insan gücünün optimum kullanılmasını gerçekleştirmek ve insan kaynaklarının gelişimini sağlamak için üyelerin kaynakları ve profesyonel insan gücü ihtiyaçları konularında bilgi toplamak ve çalışmalar düzenlemek.

3.13: Birliği ilgilendiren bütün konularda üyelerin yetkili organları tarafından yetki verilmesi halinde üyeleri temsil etmek.

3.14: Amaçlarına yardımcı olabilecek herhangi başka bir faaliyeti üstlenmek.

Madde – 4: ÜYELİK

4.1: Üyelik Kategorileri

Birlik aşağıda belirtilen üyelik sınıflarına sahip olacaktır:

a) Olağan Üyelik: Bu tür üyelik, İslam Kalkınma Bankası üyesi ülkelerin, endüstriyel veya başka ekonomik sektörlerin finansmanı ile ilgili kuruluşlarına açık olacaktır.

b) Ortak Üyelik: Bu tür üyelik

i) İslam Kalkınma Bankası üye ülkelerin ulusal düzeyden çok kalkınma ile ilgili ulusal, uluslararası, bölgesel veya yarı bölgesel kuruluşlarına,

ii) Birliğin iş bu Ana Statüsünün Md. 2.9 çerçevesinde ilişki kurmak ve idame ettirmek isteyebileceği, üye olmayan ülkelerin uluslarası, bölgesel ve diğer kuruluşları ile kalkınma finans kurumlarına,

iii) Eyalet veya bölge düzeyinde sınırlı ulusal faaliyetlerinde bulunan ulusal kuruluşlara verilebilir.

c) Fahri Üyelik: Şeref üyeliği, Genel Kurul tarafından kalkınma bankacılığı konusunda önemli hizmetler vermiş olan bireylere veya kalkınma bankacılığı mesleği ile yakın ilişkisi bulunan ve birliğe önemli hizmetler vermiş olanlara verilebilir.

4.2: Üyeliğe Kabul

a) Olağan üye veya ortak üye olabilecek kuruluşlar Yönetim Komitesinin çoğunluk oyu ile geçici olarak üye olabilecekler ve Genel Kurul bu kuruluşların geçici olarak kabul edilmelerinden sonraki ilk toplantıda, bu kararı yeniden gözden geçirme hakkını haiz bulunacaklardır.

b) Fahri üyelik, yönetim Komitesine yapılan bir öneri üzerine, Komitenin tavsiyesi ile Genel Kurul tarafından verilir.

4.3: Üyeliğe Kabul İçin İzlenecek Yol

a) Birliğe olağan üye veya ortak üye olabilecek kuruluşlar, belirlenmiş şekilde başvurularını Genel Sekretere yapacaklardır.

b) Genel Sekreter olağan üyelik veya ortak üyelik başvurularını, bu başvuruların yapılmasından sonraki ilk Yönetim Komitesi toplantısına sunacaktır.

Madde – 5: ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Birliğin olağan ve ortak üyelerinin yükümlülükleri aşağıda belirlenmiştir.

5.1: Birliğe olan parasal yükümlülüklerini tamamıyla ve zamanında A.B.D Doları veya Euro ile yerine getirmek.

5.2: Birliğin davet ettiği bütün toplantılara katılmak.

5.3: Birlik sekretaryasının talep edeceği herhangi bir geçici göreve bilfiil katılmak ve katkıda bulunmak.

5.4: Birlik tarafından, Birliğin amaç ve faaliyetlerine ilişkin olarak istenebilecek herhangi bir bilgiyi hemen cevaplamak.

5.5: Birliğin mantık çerçevesi içerisinde isteyeceği herhangi başka bir görevi mümkün olduğunca taahhüt etmek.

5.6: Birliğin amaç ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi konusunda Birlik ile tam bir işbirliği yapmak.

Madde -6: ÜYELERİN HAKLARI

6.1: Birliğin olağan ve ortak üyelerinin hakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Birlik tarafından düzenlenebilecek bütün Genel Kurul toplantılarına ve öteki toplantılara katılmak.

b) Birliğin, kurs, seminer, konferans ve benzer faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetlerden yararlanmak,

c) İlgi duyulan konularda mevcut bulunabilecek teknik yardım ve bilgi edinebilmek için Birliğin işbirliği ve müşterek çalışmasını istemek,

d) Birlik tarafından hazırlanabilecek yayın ve enformasyonu almak,

e) Herhangi bir Genel Kurul toplantısından en az otuz (30) gün önce, Genel Sekretere, yazılı olarak, herhangi bir özel önerge sunmak. Genel Sekreter de bu tür bir önergeyi gündeme dahil edecek ve önergenin kopyalarını, mümkün olabilecek en kısa sürede her bir üyeye gönderecektir.

6.2: Ortak üyeler, olağan üyeler gibi, Birliğin bütün toplantı ve müzakerelerine katılma hakkına sahip olacak ancak oy kullanma hakları bulunmayacaktır.

6.3: Fahri üyeler,

a) Bütün Genel Kurul toplantılarına ve Birlik   tarafından düzenlenebilecek toplantılara katılmak,

b) Birlik tarafından sağlanabilecek yayınları ve başka bilgileri elde etmek,

haklarına sahiptirler.

6.4: Fahri üyeler, Birlik için yararlı ve önemli olabilecek konularda yönetim komitesi toplantılarına Yönetim Komitesi tarafından davet edilebilirler, zaman zaman herhangi bir özel komiteye katılmaları istenebilir, Birlik için önemli olabilecek ve Birliğin ilgi duyabileceği konularda alınacak kararlar konusunda çalışma yapmaları ve mütalaa vermeleri istenebilir.

6.5: Fahri üyelerin, katıldıkları toplantılarda oy verme hakları yoktur.

Madde -7: ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

7.1: İşbu Ana Statü gereğince mevcut mali yükümlülüklerini veya başka yükümlülüklerini ısrarlı bir şekilde yerine getirmeyen herhangi bir üyenin üyeliği, Yönetim Komitesi’nin tavsiyesi üzerine Genel Kurulun oy çoğunluğu ile askıya alınabilir veya sona erdirilebilir.

7.2: Üyeliği askıya alınan üye, işbu Ana Statüde belirlenen hiçbir hakkını kullanamayacak, ancak tüm yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğu sürecektir.

7.3: Üyeliği askıya alınmış olan herhangi bir üye, Genel Kurul’un çoğunluk oyu ile yeniden eski durumuna kavuşabilir.

Madde – 8: ÜYELİĞİN KALDIRILMASI

Aşağıdaki hallerde üyelik durumu ortadan kalkar:

8.1: Üyeliğin kaldırılmasıni isteyecek herhangi bir üyenin, bu talebini Genel Sekretere yazılı olarak sunmasından ve bu başvuruda bulunan üyenin yapması gereken bütün ödemelerini tamamlamış olması halinde, başvurudan üç ay sonra,

8.2: Birlik üyeliğine kabul edilmiş tüzel kişinin hukuki varlığının ortadan kalkmış olması veya üye olan kişinin ölümü halinde,

8.3: Ciddi bir nedenle, Genel Kurul mevcudunun dörtte üçünden az olmamak şartı ile yapılan oylama sonunda üyelikten çıkartılması ile.

Madde – 9: BİRLİĞİN ORGANLARI

9.1: Genel Kurul

9.2: Yönetim Komitesi

9.3: Denetim Kurulu

9.4: Genel Sekreterlik

Madde – 10: GENEL KURUL

Teşekkülü

10.1: Genel Kurul,

a) Birlik üyelerinin tam yetkili temsilcileri

b) Üyenin hakiki bir şahıs olması halinde, bizzat o üyenin katılmalarından oluşur.

10.2: Yetkiler

Genel Kurul, Birliğinin amaçlarına ulaşması için gereken tüm yetkileri haiz en yüksek organ dışında, aşağıdaki yetkilere de sahiptir:

a) Birliğin yıllık raporunu gözden geçirip onaylamak,

b) Birlik plan ve programı çerçevesinde Yönetim Komitesi tarafından sunulan bütçeyi onaylamak,

c) Üye kabulünü onaylamak ve üyelerin üyeliklerinin askıya alınması veya üyelikte çıkartılmaları konularında karar vermek,

d) Yönetim Komitesini seçmek,

e) Yıllık aidat veya katkı ile giriş ücreti miktarlarını tespit etmek.

f) Alınacak katkılarda dahil olmak üzere Birliğin ve bütün organların falliyetlerine ilişkin tüzük talimat ve yönergeleri gözden geçiririp kabul etmek,

g) Yönetim Komitesinin tavsiyesi üzerine Genel Sekreteri atamak,

h) Yönetim Komitesi tarafından sunulan herhangi başka bir konuyu ele alıp, karar vermek,

i) Tüm organları da dahil omak üzere Birliğin faaliyetlerini gözden geçirmek,

j) Bu dokümanın 17. maddesine uygun olarak Birliği feshetmek ve böyle bir feshetme durumunda Birliğin varlıklarını elden çıkarmak.

10.3: İşleyiş

a) Genel Kurul’un olağan toplantısı, tercihan İslam Kalkınma Bankası’nın yıllık toplantısından hemen önce veya sonra aynı yerde olmak üzere veya Yönetim Komitesince kararlaştırılan yer ve zamanda yılda bir kez yapılacaktır. Genel Kurul’un olağan ve olağanüstü toplantıları en az 45 gün önce bildirilecektir.

b) Genel Kurulun olağanüstü toplantıları

i) Yönetim Komitesi talep ettiği zamanlarda, veya

ii) Birliğin olağan üyelerinden en az üçte birinin tabebi üzerine yapılır.

c) Genel kurulun bir toplantısında temsil edilen her olağan üyenin bir oy hakkı olacaktır.

d) Bu ana statüde açıkça belirlenenlerin dışındaki tüm konularda Genel Kurulda üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması ve oy vermesi ile karar verilecektir.

e) Birliğin olağan üyelerinin çoğunluğu Genel Kurul için gerekli nisabı oluşturacaktır.

f) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Komitesi Başkanı başkanlık edecektir.

g) Birliğin Genel Sekreteri, Genel Kurul toplantısında sekreter olarak görev yapacaktır.

Madde – 11: YÖNETİM KOMİTESİ

11.1: Teşekkülü

a) Birlik, İslam ülkelerinin coğrafi açından gereken şekilde temsil edilmesini sağlayacak dokuz olağan üyeden oluşan mukim olmayan bir Yönetim Komitesi tarafından yönetilecektir.

b) Yönetim Komitesinin üyeleri, 11.1 (d), 11.1(e) ve 11.1(f) Maddelerine tabi olacak Genel Kurul tarafından üç yıllık bir süre için seçileceklerdir.

c) Yönetim Komitesinin üyeleri üç yıl için veya görev süresinin kalan kısmı için aralarından görev süresinin sonuna kadar Birliğin yasal temsilcisi olacak bir başkan seçeceklerdir. Komite Başkanı ikinci kez tekrar seçilebilir fakat birbirini takip eden iki dönemden fazla başkanlık yapamayacaktır.

d) Yönetim Komitesi aynı zamanda üç yıl için veya görev süresinin kalan kısmı için aralarından bir Başkan Yardımcısı seçeceklerdir. Komite Başkan Yardımcısı ikinci kez tekrar seçilebilir fakat birbirini takip eden iki dönemden fazla görev yapamayacaktır. Başkan Yardımcısı Başkan ile aynı bölgeden olmayacaktır. Başkan’ın katılmadığı toplantılara Başkan Yardımcısı başkanlık edecektir. Yine Başkan’ın yokluğu durumunda Birliğin yasal temsilcisi Başkan Yardımcısı olacaktır.

e) Yönetim Komitesinin seçilmiş üyelerinin üçte biri Genel Kurulun her yıllık toplantısında rotasyon usulü ile görevden ayrılacaklardır. Bu rotasyon, yeterli coğrafi temsil edilmeyi olumsuz etkilemeyecektir.

f) Her yıl görevden ayrılacak olan Yönetim Komitesi üyeleri, en son seçildiklerinden itibaren en uzun süreyle görev yapmış olan üyeler olacaklardır.

g) Yönetim Komitesinin hiçbir üyesi birbirini takip eden iki dönemden fazla görev yapmayacaktır ve iki dönem görev yaptıktan sonra görevden ayrılan üye iki yıllık bir aradan sonra tekrar seçilebilecektir.

h) Yönetim Komitesinin bir üyesinin yukarıda bahsedildiği şekilde görevden ayrıldığı bir toplantıda Genel Kurul, bu görevi yeni bir üye seçerek doldurabilir veya bu toplantıda bu üyeliğin boş bırakılmasına açıkça karar vermemişse veya görevden ayrılmış üyenin tekrar seçilmesi oya konulup reddedilmemişse, görevden ayrılan üye tekrar seçilmeyi teklif ederse yeniden seçilmiş olarak kabul olunacaktır.

i) Yönetim Komitesi, komitedeki bir boşluğu doldurmak için olağan üye atamak yetkisine sahiptir. Bu şekilde atanan üye, göreve getirilişini takip eden Genel Kurul ilk yıllık toplantısına kadar görevde kalacaktır. Bu toplantıda göreve seçilme hakkı olacak ve eğer seçilirse tam bir dönem üyelik yapacaktır.

j) Yönetim Kurulu Üyeleri bir yılda iki toplantıya mazeretsiz olarak katılmadıkları takdirde üyeliklere sona erer.

11.2: Yetkiler

Yönetim Komitesi aşağıdaki yetkilere sahip olacaktır.

a) Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü toplantılarını yapmak,

b) Sekreterlik tarafından hazırlanan Birliğin bütçesini plan ve programlarını incelemek ve tavsiyelerde bulunmak,

c) Birliğin ve Genel Sekreterliğin tüm faaliyetlerini kontrol etmek ve yönetmek,

d) Biten yılık hesap durumu ve gelecek yılın bütçe uygulaması hakkında bir rapor da dahil olmak üzere Birliğin faaliyetleri hakkında bir yıllık Raporu hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak,

e) Birliğin hedeflerini ilerletmek amacına ilişkin spesifik görevleri yapacak komiteleri ve şahıslar tayin etmek,

f) Mali kurallar da dahil olmak üzere Birliğin işlerinin yürütülmesi için gerekli ve uygun olan tüzük ve talimatları hazırlamak ve onay için Genel Kurul’a sunmak,

g) Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri yürütmek,

11.3: Işleyiş

a) Yönetim Komitesi, Birliğin Merkez Bürosunda veya uygun gördüğü başka bir yerde yılda en az iki kez toplanacaktır.

b) Komitenin herhangi bir toplantısı için beş üyenin hazır bulunması yeterli çoğunluğu oluşturacaktır.

c) Herhangi bir toplantıya katılamayan bir Yönetim Komitesi Üyesi mensup olduğu kurumdan ya da Yönetim Komitesi Üyeleri arasından herhangi bir kişiyi, Yönetim Komitesi’nde veya Genel Kurul’da veya Olağanüstü Genel Kurul’da kendisini vekaleten temsil etmek üzere atayabilir.

d) Komiteye sunulan tüm meselelere hazır bulunan ve oy kullanan üyelerin çoğunluğu ile karar verilecektir.

e) Şartlar gerektirdiğinde, Yönetim Komitesi telekonferans, video konferans, internet ve benzeri uzaktan iletişim imkanları ile karar alabilir ve üyelerin imzaları elden dolaştırılarak veya güvenli e-imza ile alınır.

Madde – 12: GENEL SEKRETERLİK

12.1: Genel Sekreterlik, Birliğin idareci personelinden oluşacaktır. Başında, Yönetim Komitesine sorumlu bir Genel Sekreter bulunacaktır.

12.2: Genel Sekreter

a) Genel Sekreter, Genel Kurul’un saptayacağı koşullarda üç yıllık süre için Yönetim Komitesi’nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından atanacaktır. Genel Sekreter, genel yönetim konularından ve Birliğin iyi yönetilişinden sorumlu olacaktır.

b)  Genel Sekreter, Genel Kurul tarafından görevinden alınabilir.

12.3: Genel Sekreterin görev ve yetkileri

Genel Sekreter, Yönetim Komitesinin yönetim ve rehberliğinde aşağıdaki görev ve yetkileri yerine getirecektir:

a) Yönetim Komitesinin onaylayacağı koşullarda Sekreterliğin işlerini etkin bir şekilde yürütmesi için gerekli olduğunu düşündüğü personel atamak,

b) Birliğin ve varlıkların yönetiminden sorumlu olmak ve Yönetim Komitesinin denetiminde Birliğin finansmanını idare etmek,

c) Yönetim Komitesinin idaresinde, genel kurulun onayına sunulmak üzere Birlik için, programlar, planlar ve bütçe hazırlamak ve bu hazırladıklarının uygulamasından sorumlu olmak,

d) Birliğin bir önceki yıla ait yıllık hesap durumunu hazırlamak ve bunu incelemek üzere Yönetim Komitesine sunmak,

e) Yönetim Komitesi ve Genel Kurulun toplantılarına oy kullanmaksızın katılmak,

f) Genel Kurul toplantılarının gündemini Yönetim Komitesine danışarak hazırlamaktan ve tüm destekleyici dökümanların üyelere dağıtılmasından sorumlu olma,

g) Yönetim Komitesi ve Genel Kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktan sorumlu olmak ve bu düzenlemeleri koordine etmek,

h) Yönetim Komitesinin denetimi altında Birliğin amaçlarının yerine getirilmesine yardımcı olacak seminerler, konferanslar ve sair bu kabil faaliyetler düzenlemek,

i) Birliğin hedeflerinin gerçekleşmesi için tüm üyeleri ve organları arasında sürekli koordinasyon sağlamak,

j) Yönetim Komitesi ve Genel Kurul tarafından kendisine verilebilecek diğer görevleri yürütmek.

Madde -13: BİRLİĞİN KAYNAKLARI

13.1: Üyeler tarafından ödenen giriş ücretleri,

13.2: Üyeler tarafından ödenen yıllık üyelik ücretleri,

13.3: Birlik tarafından üyelerden ve başkalarından zaman zaman alınan hibe ve diğer fonlar veya her çeşit gelirden oluşacaktır.

Madde – 14: DENETİM

Birliğin hesapları, Genel Kurul üyeleri tarafından yılda bir atanan denetçi tarafından denetlenecektir. Denetçi defterlerin, hesapların ve kayıtların mevcut mevzuata ve ADFIMI Tüzüğü’ne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetleyecektir.

Madde – 15: ANLAŞMAZLIKLARIN YORUM VE ÇÖZÜMÜ

Bu Ana Statü hükümlerinin yorumlanması uygulanmasına ilişkin tüm sorunlar Genel Kurulun olağan veya olağanüstü toplantısı ile çözümlenecektir.

Madde – 16 : TADİLLER

16.1: Bu Ana Statü Genel Kurulun olağan veya olağanüstü toplantısında hazır bulunan tüm Birlik üyelerinin üçte ikilik çoğunluğunun oylarıyla tadil edilebilir.

16.2: Böyle durumlarda teklif edilen herhangi bir tadilat, Genel Kurul üyelerinin oylarının alınacağı tarihten en az 45 gün önce Genel Kurul üyelerine bildirilecektir.

Madde – 17: BİRLİĞİN FESHİ

Birliğin feshi aşağıdaki şekilde olacaktır.

17.1: Birliğin feshedilmesi ve varlıkların ve kaynakların elden çıkarılmasına ilişkin teklif, sadece bu amaçla yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında tartışılacaktır.

17.2: Birliğin feshedilmesine ilişkin teklif, Birliğin toplam üye sayısının en az beşte biri tarafından yazılı olarak Yönetim Komitesine sunulacaktır.

17.3: Genel Kurul üyeleri birliğin feshedilmesi konusunun tartışılacağı toplantıdan altmış gün önce yazılı olarak haberdar edilecektir.

17.4: Birliğin feshine ilişkin karar alınabilmesi için birliğin toplam üye sayısının üçte ikisinin olumlu oy vermesi gerekecektir.

Madde – 18: GEÇİCİ HÜKÜMLER

18.1: Bu ana Statü, İslam Kalkınma Bankası üyesi olan ülkelerin yarısındaki ulusal Kalkınma Finans Kuruluşlarından en az birisinin, bu Ana Statü’nün geçici Yönetim Komitesince de kabulü veya kurucu üye ülkelerdeki ulusal Finans Kuruluşlarından her birindeki en az birisinin, (hangisi önce olursa) ana statünün kabulünü bildirmesinden 60 gün sonra yürürlüğe girer. Bu maddenin geçerliliği için, bir kurucu üye ülke 1 Şubat 1985’te, Bangladesh’in başkenti Dakka’da yapılan İslam Kalkınma Bankası üyesi ülkeler Ulusal Finans Kuruluşları 6. yıllık Toplantısında bir veya daha çok sayıda (NDFI) tarafından temsil edilmiştir.

Bu maddedeki kurucu üye ülke ifadesinden 1 Şubat 1985 tarihinde, Bangladesh’de İslam kalkınma Bankası üye ülkelerinin Ulusal Kalkınma Finans Kurumlarının (NDFI) 6. yıllık toplantısında bir veya daha fazla NDFI tarafından temsil edilen ülkeyi anlamak gerekir.

18.2: Bu ana Statünün kabülünden sonra, Mart 1983 tarihinde Cidde’de yapılan yıllık toplantılarından İslam Kalkınma Bankası Üye Ülkelerinin NDFI’lari tarafından atanan Teknik Çalışma Grubu üyeleri, Genel Kurul Açılış Toplantısı yapıncaya kadar Geçici Yönetim Komitesi ve Gecici Sekreterlik görevleri yapacaklardır.

18.3: Madde 18.1 gereğince yeterli sayıda NDFI’lar ana statüyü kabul ettiklerini belirttikten sonra Geçici Yönetim Komitesi, en çok bir yıllık süre içinde Genel Kurulun Açılış toplantısının yapılmasını isteyeceklerdir.

18.4: Yönetim Komitesinin, Genel Kurulun Açılış Toplantısında görüşülmesini isteyeceği maddelere ilaveten bu toplantıda aşağıdaki maddeler görüşülecektir:

a) Yönetim Komitesinin seçilmesi

b) Genel sekreterin atanması

c) Birliğin ilk bütçesi ve yıllık programının ve taslak tüzük ve talimatlarının onay için genel kurula sunulma zamanlarının tespiti,

d) Kuruluş yasal işlemlerinin tespiti,

18.5: Bu dökümanın Md. 11. 1(b) uyarınca ve Yönetim Komitesi üyelerince aksine mutabık kalınmadıkça Yönetim Komitesi üyelerinin üçte birinin Genel Kurulun her ilk ve ikinci yıllık toplantılarında görevden ayrılmalarına kura ile karar verilecektir. Bu görevden ayrılmalar Yönetim Komitesinin coğrafi açıdan yeterli şekilde temsil edilmesini olumsuz yönde etkilemeyecektir.

Madde – 19: DİLİ

Bu ana statü Türkçe, Arapça İngilizce ve Fransızca dillerinde olacak ve her dildeki nüsha yorum yapma ve müzakere açısından eşit derecede de geçerli olacaktır.

Madde – 20: DENETİM KURULU

20.1: Denetim Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur ve Yönetim Komitesi’nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile olağan üyeler arasından 3 yıllığına seçilir.

20.2: Kurul:

  1. Birliğin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini
  2. Birliğin defterlerinin, hesaplarının ve kayıtlarının cari mevzuata ve ADFIMI tüzüğüne uygun olarak tutulmasını denetlemek;
  3. Birliğin hesaplarını denetleyerek sonuçlarını yılda bir Yönetim Komitesi ve Genel Kurul’a sunmakla sorumludur.

 20.3: Denetim Kurulu birliğin denetiminden tek başına sorumludur ve yılda en az bir kere toplanır veya şartlar gerektirdiğinde, Denetim Komitesi telekonferans, video konferans, internet ve benzeri uzaktan iletişim imkanları ile karar alabilir ve üyelerin imzaları elden dolaştırılarak veya güvenli e-imza ile alınır.

20.4: Denetim, Genel Kurul, Yönetim Komitesi veya bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılabilir. Ancak böyle yapılmış olması Denetim Kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.

20.5: Denetim sırasında fiziki inceleme, doğrulama, yeniden hesaplama, belge inceleme, bilgi toplama, analitik inceleme tekniklerinden biri veya daha fazlası kullanılabilir.

20.6: Birlik yöneticileri talep üzerine her türlü bilgi, belge, ve kayıtları Denetim Kurulu üyelerine göstermek veya vermekle ve denetim kurulu üyelerinin yönetim bürosuna giriş isteğinin yerine getirilmesinden sorumludur.

Madde – 21 DEFTER TUTMA

Birlik Dernekler Yönetmeliğinin 32nci Maddesinde belirtilen defterleri, bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre tutar.